Stichting

Stichting

Doelstelling

Stichting Netwerk Democratie werd in 2011 opgericht. De doelstelling van Stichting Netwerk Democratie is statutair vastgelegd (artikel 2 van de statuten) en luidt als volgt:

 1. De stichting heeft ten doel:
  • een platform voor vernieuwende democratische ontwikkelingen te zijn, door te investeren in individuele initiatieven met een publiek belang
  • verdergaande samenwerking stimuleren tussen enerzijds overheid en gevestigde organisaties en anderzijds maatschappelijke pioniers
  • iedere inwoner van Nederland optimaal in staat te stellen deel te nemen aan de democratie
 2. Dat doet de stichting onder meer door:
  • op overzichtelijke en transparante wijze toegang te bieden tot openbare informatie en processen
  • zelforganisatie te stimuleren en te ondersteunen
  • duurzame verbanden te leggen en een brug te slaan tussen democratische pioniers en gevestigde instituten
 3. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettelijke middelen en voorts door het verrichten van alle handelingen, projecten en bijeenkomsten, welke met het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk zijn.

Besturingsmodel

Netwerk Democratie werkt met een bestuur op afstand. De directie is belast met zowel de constituerende als de dirigerende leiding (= beleidsuitvoering). Het bestuur vervult primair een toezichthoudende en adviserende functie (= beleidstoetsing). Het bestuur is onbezoldigd. Het huidige bestuur bestaat uit Sarah de Lange (voorzitter), Sandra Bos (secretaris) en Peter Rampertaap (penningmeester).

Directie

De beleidsvorming, programmering en dagelijkse coördinatie van projecten die onder de noemer Netwerk Democratie worden georganiseerd, vallen onder de verantwoordelijkheden van de directie: bestaand uit Anne de Zeeuw en Tessel Renzenbrink.

RSIN

8510.66.99

Ons post- en bezoekadres

Oranje-Vrijstaatkade 71
1093 KS Amsterdam

Via e-mail kun je ons bereiken op info@netdem.nl

Cultural Governance Code

Netwerk Democratie is een non-profit organisatie en werkt volgens de cultural governance code.

Beleidsplan

Netwerk Democratie zet zich in voor een veerkrachtige democratie in de digitale samenleving. De invulling van deze missie rust op twee pijlers: digitale democratie en het democratiseren van technologie. Een recent overzicht van onze projecten vind je op de projecten pagina.

Digitale democratie
We zetten ons in om de zeggenschap van burgers te vergroten, hun informatiepositie te verbeteren en de deliberatieve democratie te versterken met behulp van digitale middelen. Om deze doelstelling te verwezenlijken zetten we ons in om het gebruik van open source, participatieve instrumenten toegankelijk te maken voor burgers en overheden. In 2021 realiseren wij onder meer de volgende projecten:

Ondersteuning decentrale overheden implementatie digitale participatie
Netwerk democratie draagt bij aan de Provinciedeals Digitale democratie. Het doel van de Provinciedeals is om gemeenten en waterschappen te ondersteunen bij het betrekken van burgers bij de lokale democratie. Netwerk Democratie betrokken als kennispartner en werkt onder meer samen met Democratie in Actie (DIA), een samenwerkingsprogramma van het ministerie van BZK en de VNG.

Pilotproject Pol.Is
Netwerk Democratie werkt samen met de Gemeenten Amsterdam en Groningen en DiA aan een pilotproject om Pol.Is in Nederland te introduceren. Pol.Is is een open source platform dat deliberatie faciliteert en consensus in een publiek debat naar voren te halen.

Democratiseren van technologie
Nu technologie een steeds grotere invloed heeft op de persoonlijke levenssfeer en de samenleving moet de besluitvorming rondom technologie worden gedemocratiseerd. Netwerk Democratie zet zich in om de zeggenschap van burgers over de vormgeving van de digitale samenleving te vergroten. Technologische ontwikkelingen moeten ten dienste staan van het publieke belang.
Om deze doelstelling te verwezenlijken werken we onder meer aan de volgende projecten:

Programmareeks New Democracy
Netwerk Democratie is mede initiatiefnemer van de programmareeks New Democracy in samenwerking met Pakhuis de Zwijger.

Masterclass Netpolitiek
Jaarlijks organiseert Netwerk Democratie samen met Internet Society NL, Waag en Bits of Freedom de masterclassreeks Netpolitiek.

Democratiseren technologie best practice
De overheid zet steeds vaker digitale technologieën in voor de uitvoering van haar taken. Echter, er is nauwelijks democratische inspraak op de doelbepaling, inzet, en ontwikkeling van digitale toepassingen. De Cornamelder is hier een uitzondering op. De app werd in een transparant proces met inspraak van burgers ontwikkeld. Dit project doet onderzoek naar hoe de app tot stand met als uitkomst een praktische handleiding waarmee beleidsmakers, burgers en ontwikkelaars technologie democratisch tot stand kunnen laten komen. Dit project wordt gefinancierd door de Stichting Democratie & Media.

Inkomsten
Netwerk democratie verkrijgt haar inkomsten door het uitvoeren van opdrachten en het ontvangen van subsidies. De verhouding tussen deze twee soorten van inkomsten varieert per jaar. In 2020 was deze verhouding 35% opdrachten en 65% subsidies. Voor een gedetailleerd overzicht van de inkomsten verwijzen wij naar de jaarrekeningen onderaan deze pagina.

Bestedingen
De grootste uitgavenpost van Netwerk Democratie is de honoraria van de medewerkers en dan met name in management en projectleiding. Voor het overige houdt de stichting de kosten laag. Voor een gedetailleerd overzicht van de uitgaven verwijzen wij naar de jaarrekeningen onderaan deze pagina.

The English language is unavailable, please contact website administrator.