Het Netwerk Democratie project ‘E-participatietools in Nederland’ is opgezet samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Waag Society met als doel om burgers in Nederland door middel van digitale tools meer te betrekken in politiek en beleidsvorming, en Nederlandse gemeenten/overheden handvatten te bieden om deze tools in de praktijk te brengen.